ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΑΡΙΦΑ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αίτηση: σημαίνει την αίτηση για προσωρινή άδεια ελλιμενισμού ή αποθήκευσης στην ξηρά που συμπληρώνεται από τον Ιδιοκτήτη και που επιβεβαιώνει τη συμφωνία του Ιδιοκτήτη με την παρούσα Συμφωνία.

Αποθηκευτικός Χώρος στην Ξηρά: σημαίνει τον χερσαίο χώρο που καθορίζεται προσωρινά από καιρό εις καιρό από την Εταιρεία για την αποθήκευση στην ξηρά του Σκάφους κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας.

Αρχή Κυρώσεων: η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών,  τα Ηνωμένα Έθνη, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε άλλη κυβερνητική αρχή η οποία έχει δικαιοδοσία επί του Ιδιοκτήτη ή της Εταιρείας, ή των συνδεδεμένων προσώπων, των μετόχων, των θυγατρικών και/ή των αξιωματούχων του Ιδιοκτήτη ή της Εταιρείας (ή σε οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησης του/της/των,  των περιουσιακών του στοιχείων (συμπεριλαμβανομένου του Σκάφους), της λειτουργίας ή των εργολάβων), και σε κάθε περίπτωση, οι αντίστοιχες κυβερνητικές, δικαστικές ή ρυθμιστικές υπηρεσίες, τμήματα, οργανισμοί και αρχές, συμπεριλαμβανομένου (χωρίς περιορισμό) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το Υπουργείο Οικονομικών της Αυτού Μεγαλειότητας,  το Γραφείο Εφαρμογής Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων και το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαδικασίες Κυρώσεων: οποιαδήποτε πραγματική ή υποκείμενη:

(α) δικαστική διαφορά, διαμεσολάβηση, διακανονισμός ή άλλη διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών επιλύσεων διαφορών, ποινικών και διοικητικών διαδικασιών), ή

(β) διερεύνηση, έρευνα, επιβολή ποινής (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής προστίμου ή ποινής) από οποιοδήποτε κυβερνητικό, διοικητικό, ρυθμιστικό ή παρόμοιο σώμα ή αρχή,

σε κάθε περίπτωση που σχετίζεται με ή συνδέεται με οποιαδήποτε πραγματική ή εικαζόμενη παράβαση Κυρώσεων.

Δραστηριότητες Υπό Κυρώσεις: οποιαδήποτε δραστηριότητα, υπηρεσία, μεταφορά, εμπόριο, ρυμούλκηση ή ταξίδι υποκείμενο σε Κυρώσεις.

Εγκαταστάσεις: σημαίνει όλη τη γη, τα παρακείμενα ύδατα και τα κτίρια που καταλαμβάνονται από ή υπό τον έλεγχο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Αποθηκευτικών Χώρων στην Ξηρά, των αποβάθρων, την Πλωτή Γέφυρα, των προβλητών, των αποβάθρων, των λασπωδών κρηπιδωμάτων, των υπόστεγων, των παταριών, των εργαστηρίων, των χώρων στάθμευσης, των χώρων ελλιμενισμού, των δρόμων και των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Ειδικοί Όροι: σημαίνει τους όρους που ορίζονται στην Αίτηση και αποτελούν μέρος της Συμφωνίας.

Ελλιμενισμός: σημαίνει τον χώρο στο νερό που παραχωρείται από καιρό εις καιρό στον Ιδιοκτήτη από την Εταιρεία για το Σκάφος κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας.

Εργασίες Ρουτίνας: εργασίες που εκτελούνται σε Σκάφη, που δεν απαιτούν διαδικασίες και/ή μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Εταιρεία: σημαίνει την Kition Ocean Marina Ltd.

Εφαρμοστέο Δίκαιο: όλοι οι διεθνείς, Ευρωπαϊκοί και οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Σύμβαση SOLAS, την MARPOL, τους κανονισμούς, τις κανονιστικές απαιτήσεις, τους κώδικες πρακτικής, τις οδηγίες πρακτικής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), τις Κυρώσεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς.

Ημέρες: εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες οι τράπεζες είναι ανοιχτές στην Κυπριακή Δημοκρατία, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών στην Κύπρο.

Ιδιοκτήτης: φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που κάνει χρήση της Μαρίνας με Σκάφος ή αγοράζει Υπηρεσίες από την Εταιρεία, στον οποίο παραχωρείται το δικαίωμα να ελλιμενίσει το ονομαζόμενο Σκάφος στις Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, ο Ιδιοκτήτης θεωρείται ότι είναι ο ιδιοκτήτης του Σκάφους που αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Σκάφος είναι ενοικιαζόμενο και σε πρόσωπα τα οποία έχουν νομικό έλεγχο και κατοχή του εν λόγω ενοικιαζόμενου Σκάφους. Σε περίπτωση ενοικιαζόμενου Σκάφους ο όρος Ιδιοκτήτης θα περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία έχουν έλεγχο και κατοχή του ενοικιαζόμενου Σκάφους.

Κατοικία: μόνιμη και μοναδική κατοικία.

Κυρώσεις: οποιοιδήποτε νόμοι, οδηγίες, κανόνες, αποφάσεις, διαταγές ή κανονισμοί που σχετίζονται με οικονομικές, χρηματοπιστωτικές, μεταναστευτικές, ναυτιλιακές, αεροσκάφη ή άλλες κυρώσεις, ελέγχους εισαγωγών ή εξαγωγών, απαγορεύσεις εμπορίου ή περιοριστικά μέτρα τα οποία επιβάλλονται κατά καιρούς από οποιαδήποτε Κυρωτική Αρχή.

Λίστα Κυρώσεων: οποιαδήποτε από τις λίστες οι οποίες έχουν εκδοθεί ή διατηρείται από Αρχή Κυρώσεων και η οποία προσδιορίζει ή κατονομάζει πρόσωπα ή Σκάφη τα οποία υπόκεινται σε Κυρώσεις, σε κάθε περίπτωση όπως αυτή τροποποιείται, συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται από καιρό εις καιρό, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της Λίστας Κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, την Ενοποιημένη Λίστα Προσώπων υποκείμενα σε Οικονομικές Κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και την Ενοποιημένη Λίστα Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Μαρίνα: η μαρίνα της Λάρνακας, συμπεριλαμβανομένου του χερσαίου και υδάτινου χώρου.

Πιστοποιητικό Εγγραφής: Το πιστοποιητικό που παρέχεται από το κράτος σημαίας του Σκάφους με λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Σκάφους και την ιδιοκτησία του.

Περιοχή Υπό Κυρώσεις: χώρα ή περιοχή η οποία είναι υποκείμενη σε οποιεσδήποτε  Κυρώσεις.

Πλωτή Γέφυρα (Pontoon): σημαίνει την προσδεμένη, εγκατεστημένη και κινητή κατασκευή που παρέχει μέσα πρόσδεσης.

Πρόσωπο υποκείμενο σε Κυρώσεις: οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ή Σκάφος (ανάλογα με την περίπτωση) το οποίο:

(α) βρίσκεται σε Λίστα Κυρώσεων,

(β) ενεργεί εκ μέρους ή προς όφελος προσώπου το οποίο βρίσκεται σε Λίστα Κυρώσεων,

(γ) ανήκει ή ελέγχεται (άμεσα ή έμμεσα) από πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε Λίστα Κυρώσεων,

(δ) κατέχει ή ελέγχει (άμεσα ή έμμεσα) πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε Λίστα Κυρώσεων,

(ε) βρίσκεται σε κοινό έλεγχο με πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε Λίστα Κυρώσεων,

(ζ) είναι κάτοικος ή πολίτης ή εγκατεστημένος ή εγγεγραμμένος ή οργανωμένος σύμφωνα με τους νόμους Περιοχής Υπό Κυρώσεις,

(η) ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες ή δραστηριοποιείται από και/ή σε Περιοχή Υπό Κυρώσεις, ή

(θ) άλλως κατονομαζόμενο πρόσωπο από Κυρωτική Αρχή ως υποκείμενο σε Κυρώσεις.

Σκάφος: θα περιλαμβάνει κάθε μορφή πλεούμενου ή πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των τζετ σκι, για τα οποία ισχύουν οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις στο βαθμό που είναι εφαρμόσιμοι.

Συμφωνία: σημαίνει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του Ιδιοκτήτη και της Εταιρείας, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις και στην Αίτηση την οποία έχει διαβάσει και υπογράψει ο Ιδιοκτήτης, υποδεικνύοντας τη συμφωνία του Ιδιοκτήτη με αυτήν.

Συνολικό Μήκος (LOA): σημαίνει το συνολικό μήκος του χώρου που καταλαμβάνει το Σκάφος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προβολών μπροστά και πίσω, προσωρινών ή μόνιμων.

Τέλη Μαρίνας: όπως ορίζεται στις Τιμές της Μαρίνας Λάρνακας, όπως δημοσιεύονται από την Εταιρεία από καιρό εις καιρό.

Τέλος: σημαίνει το τέλος, τη τιμή ή τη χρέωση που καταβάλλεται από τον Ιδιοκτήτη στην Εταιρεία βάσει της παρούσας Συμφωνίας, όπως καθορίζεται στην Αίτηση και στις Τιμές της Μαρίνας Λάρνακας, (όπως δημοσιεύονται από την Εταιρεία από καιρό εις καιρό)  για τον ελλιμενισμό ή την αποθήκευση του Σκάφους του Ιδιοκτήτη στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις (κατά περίπτωση).

Υπηρεσίες: οι διαθέσιμες Υπηρεσίες Μαρίνας όπως περιγράφονται στις Τιμές της Μαρίνας Λάρνακας.

ΦΠΑ: ο φόρος προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χώρος Φύλαξης στη Ξηρά (Dry Stacking Area): ο χώρος που έχει ορίσει η Εταιρεία για την επισκευή Σκαφών.

 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις εφαρμόζονται για τη χρήση της Μαρίνας και των Εγκαταστάσεων από τον Ιδιοκτήτη, για όλες τις συμφωνίες βάσει των οποίων η Εταιρεία παρέχει Υπηρεσίες στον Ιδιοκτήτη και για όλες τις προσφορές και τιμές προσφορών της Εταιρείας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη γραπτώς.

2.2 Η παρούσα Συμφωνία είναι προσωπική μεταξύ του Ιδιοκτήτη και της Εταιρείας και σχετίζεται με το Σκάφος που περιγράφεται στην Αίτηση, με την επιφύλαξη του Όρου 15,  και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί σε νέο Ιδιοκτήτη ή σε διαφορετικό Σκάφος, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

2.3 Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας είναι για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην Αίτηση, εκτός εάν τερματιστεί νωρίτερα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

2.4 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στη Συμφωνία με εξαίρεση οποιωνδήποτε άλλων όρων που ο Ιδιοκτήτης επιδιώκει να επιβάλει ή να ενσωματώσει ή που προκύπτουν έμμεσα από το νόμο, το εμπόριο, τα έθιμα, την πρακτική ή την πορεία συναλλαγής.

2.5 Όταν απαιτείται από τον Ιδιοκτήτη να αποκτήσει οποιοδήποτε πάσο πρόσβασης σε σχέση με τις περιοχές περιορισμένης πρόσβασης στη Μαρίνα, ο Ιδιοκτήτης πρέπει να συμμορφώνεται με τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την απόκτηση και χρήση του εν λόγω πάσου πρόσβασης για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας.

2.6 Η Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Ιδιοκτήτη και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ τους σχετικά με το αντικείμενο.

2.7 Με την επιφύλαξη του Όρου 2.6, η Εταιρεία μπορεί να εκδώσει ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ή/και για οποιαδήποτε άλλα θέματα που αποφασίζει η Εταιρεία. Εκτός εάν ορίζεται ρητά και γραπτώς, αυτοί οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, αλλά αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στο βαθμό που είναι εφαρμοστέοι.

2.8 Όταν η Εταιρεία ενεργεί ή προτίθεται να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ενός εντολέα, αυτός (ο εντολέας) θα δεσμεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων.

2.9 Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και/ή αποκλίσεις από τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις θα είναι δεσμευτικές για την Εταιρεία μόνο εάν γίνουν ρητά αποδεκτές από την Εταιρεία εγγράφως.

2.10 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις γίνονται αυτόματα αποδεκτοί από τον Ιδιοκτήτη κατά την πληρωμή του Τέλους.

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1 Ο Ιδιοκτήτης εγγυάται στην Εταιρεία ότι είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Σκάφους (εκτός από τις περιπτώσεις ενοικιαζόμενου Σκάφους) που περιγράφεται στην Αίτηση και ότι έχει άμεσο νόμιμο δικαίωμα να κατέχει το Σκάφος.

3.2 Ο Ιδιοκτήτης επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην Αίτηση είναι σωστές και αναλαμβάνει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες, ενώ υπόκειται στους όρους της Συμφωνίας.

3.3 Ο Ιδιοκτήτης εγγυάται ότι το Σκάφος που ελλιμενίστηκε στη Μαρίνα ή είναι αποθηκευμένο στην ξηρά στις Eγκαταστάσεις διαθέτει έγκυρο Πιστοποιητικό Εγγραφής.

3.4 Ο Ιδιοκτήτης δηλώνει και εγγυάται κατά την ημερομηνία της παρούσας Συμφωνίας και επαναλαμβάνει το ίδιο κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας, ότι αυτός (και σε περίπτωση νομικής οντότητας, κάθε ένας από τους μετόχους, τα συνδεδεμένα του πρόσωπα, τις θυγατρικές, τους τελικούς δικαιούχους και κάθε ένας από τους αξιωματούχους, διευθυντές,  υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους) δεν:

(α) είναι Πρόσωπο υποκείμενο σε Κυρώσεις και ουδέποτε υπήρξε Πρόσωπο υποκείμενο σε Κυρώσεις και δεν έχει επισυμβεί το οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να κατονομαστεί ως Πρόσωπο υποκείμενο σε Κυρώσεις,

(β) παραβιάζει και δεν έχει παραβιάσει οποτεδήποτε, οποιεσδήποτε Κυρώσεις,

(γ) δραστηριοποιείται σε Δραστηριότητες Υπό Κυρώσεις,

(δ) έχει με οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε ανάμειξη σε Διαδικασία Κυρώσεων (εκτός από διαδικασία της οποίας μοναδικός σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων σε σχέση με τέτοιου είδους διαδικασίες) και δεν υπάρχουν περιστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε Διαδικασία Κυρώσεων.

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

4.1 Η Αίτηση αποτελεί την προσφορά από τον Ιδιοκτήτη για να αποκτήσει τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις.

4.2 Η Αίτηση θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μόνο όταν η Εταιρεία εκδώσει γραπτή αποδοχή της Αίτησης, οπότε και τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία.

4.3 O Ιδιοκτήτης συμφωνεί ότι κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας:

(α) δεν θα  συμμετέχει στην εκτέλεση οποιωνδήποτε Δραστηριοτήτων Υπό Κυρώσεις, και

(β) δεν θα παραβεί οποιεσδήποτε Κυρώσεις, και

(γ) να μην πράξει ή παραλείψει να πράξει οτιδήποτε το οποίο θα προκαλέσει ή θα οδηγήσει την Εταιρεία να παραβεί οποιεσδήποτε Κυρώσεις, και

(ε) θα ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία γραπτώς εάν:

(ι) ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας, προκύψει οποιοδήποτε γεγονός ή περίσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράβαση των εγγυήσεων που αναφέρονται στον Όρο 3.4, ή

(ιι) λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε παραβίασης ή υποψίας παραβίασης της ρήτρας 3.4

και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω γεγονός ή την περίσταση ή την παράβαση που απαιτεί ή Εταιρεία για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της προς οποιαδήποτε Αρχή Κυρώσεων ή ως άλλως εύλογα απαιτεί.

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

5.1 Τα Τέλη Μαρίνας, οι εγκαταστάσεις και οι Υπηρεσίες θα τιμολογούνται στον Ιδιοκτήτη με ένα τιμολόγιο που θα αναφέρει όλες τις Υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιδιοκτήτη.

5.2 Τα Τέλη Μαρίνας που οφείλονται από τον Ιδιοκτήτη στην Εταιρεία θα καθορίζονται στην Αίτηση.

5.3 Όλα τα οφειλόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, τα οποία θα καταβάλλονται από τον Ιδιοκτήτη στην Εταιρεία ως επιπρόσθετα των οφειλόμενων ποσών.

 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1 Ο Ιδιοκτήτης θα πραγματοποιεί την πληρωμή για τα Τέλη Μαρίνας στην Εταιρεία το αργότερο εντός 7 (επτά) Ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή από την τελευταία ημέρα της προηγούμενης περιόδου λήξης ελλιμενισμού (όπου ο Ιδιοκτήτης επιθυμεί ανανέωση του ελλιμενισμού).

6.2 Οι Ιδιοκτήτες Σκαφών θα διευθετούν τα οφειλόμενα υπόλοιπα πριν από την αναχώρησή τους.

6.3 Οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ της Εταιρείας και του Ιδιοκτήτη δεν δίνουν το δικαίωμα στον Ιδιοκτήτη να αναστείλει ή να καθυστερήσει οποιαδήποτε πληρωμή που οφείλεται στην Εταιρεία.

6.4 Οποιεσδήποτε μειώσεις και/ή συμψηφισμός (set-off) εξαιρούνται από τις πληρωμές.

 1. ΤΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑΣ

7.1 Τα Τέλη Μαρίνας επιβαρύνουν τον Ιδιοκτήτη από την έναρξη της χρήσης των εγκαταστάσεων Ελλιμενισμού, άλλων Εγκαταστάσεων της Μαρίνας και/ή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία.

7.2 Τα Τέλη Μαρίνας υπολογίζονται σύμφωνα με τις Τιμές της Μαρίνας της Λάρνακας.

7.3 Για τον υπολογισμό και την είσπραξη των Τελών της Μαρίνας, η Μαρίνα θα θεωρείται ως ενιαία οντότητα.

7.4 Τα Τέλη συμπεριλαμβάνουν:

α) τον ελλιμενισμό ή την αποθήκευση/απόσυρση στην ξηρά του Σκάφους του Ιδιοκτήτη (κατά περίπτωση)·

β) εύλογη απόρριψη λαδιών· και

γ) αποχετευτικά τέλη.

7.5 Το Τέλος δύναται να τροποποιείται από καιρό εις καιρό και θα βασίζεται στη μέτρηση του Σκάφους όπως περιγράφεται στον Όρο 8.

7.6 Επιπρόσθετα από τα Τέλη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον Ιδιοκτήτη με πρόσθετες αμοιβές για ατυχήματα ή διαρροές που προκαλούνται από τον Ιδιοκτήτη, τους αντιπροσώπους του, τους επισκέπτες του, του εργοδοτουμένους του, τους αξιωματούχους του ή/και τον καπετάνιο του Σκάφους, για γενική μη εκτέλεση ή για παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιουδήποτε Εφαρμοστέου Δικαίου ή για μη ενεργή συμπεριφορά με εύλογη δεξιότητα και σύνεση, που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, έξοδα ή οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία προς εκτέλεση από την Εταιρεία.

7.7 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει για όλες τις Υπηρεσίες και η πληρωμή για όλες αυτές τις Υπηρεσίες πρέπει να γίνεται προς την Εταιρεία κατά τη στιγμή της παροχής τέτοιων Υπηρεσιών (και σε καμία περίπτωση όχι αργότερα από 7 (επτά) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου από την Εταιρεία) ή όπως άλλως ορίζεται από την Εταιρεία. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, όλα τα ποσά τα οποία οφείλονται στην Εταιρεία από τον Ιδιοκτήτη (συμπεριλαμβανομένου και όχι αποκλειστικά των Τελών και οποιωνδήποτε χρεώσεων οι οποίες έχουν προκύψει από τις Υπηρεσίες) πρέπει να πληρώνονται στην Εταιρεία πριν την αναχώρηση του Σκάφους από τη Μαρίνα και/ή τις Εγκαταστάσεις.

7.8 Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη έναντι του Ιδιοκτήτη σε περίπτωση προσωρινής αποτυχίας ή μη διαθεσιμότητας οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες για έως και 3 (τρεις) μήνες μη διαθεσιμότητας ή αποτυχίας, αλλά συμφωνεί να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι επηρεαζόμενες υπηρεσίες και ή οι εγκαταστάσεις είναι διαθέσιμες το συντομότερο δυνατό.

7.9 Εάν ο Ιδιοκτήτης δεν καταβάλει την πληρωμή κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποπληρωμής, χωρίς να επηρεαστεί οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο που μπορεί να έχει η Εταιρεία έναντι του Ιδιοκτήτη, η Εταιρεία δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία σύμφωνα με τον Όρο 28 και/ή να λάβει όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέτρα:

(α) να αναστείλει την παροχή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών στον Ιδιοκτήτη (συμπεριλαμβανομένης της παροχής θέσης ελλιμενισμού ή Αποθηκευτικού Χώρου στην Ξηρά)·

(β)  να εμποδίσει το Σκάφος να εγκαταλείψει τη Μαρίνα ή τις Εγκαταστάσεις·

(γ) να σηκώσει το Σκάφος και να το τοποθετήσει στην ξηρά, για το οποίο όλες οι χρεώσεις που θα προκύψουν θα είναι για λογαριασμό του Ιδιοκτήτη· και

(δ) να χρεώσει και να διεκδικήσει από τον Ιδιοκτήτη το κόστος ανάκτησης οποιουδήποτε εκπρόθεσμου ποσού, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.

Τα πιο πάνω μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (δ) ανωτέρω είναι επίσης διαθέσιμα στην Εταιρεία εάν ο Ιδιοκτήτης δεν εγκαταλείψει την Μαρίνα κατά την καταγγελία ή τη λήξη της Συμφωνίας.

7.10 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως από την Εταιρεία, το Τέλος καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν η θέση ελλιμενισμού ή ο Αποθηκευτικός Χώρος στη Ξηρά είναι κατειλημμένος ή όχι από το Σκάφος. Δεν θα πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων από την Εταιρεία στον Ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας, όπου ο ελλιμενισμός ή ο Αποθηκευτικός Χώρος στη Ξηρά δεν είναι κατειλημμένοι.

7.11 Ο Ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία εάν η θέση ελλιμενισμού ή ο Αποθηκευτικός Χώρος στη Ξηρά δεν πρόκειται να καταληφθούν από το Σκάφος για συνεχή περίοδο άνω των 10 (δέκα) ημερών, εάν ο Ιδιοκτήτης επιθυμεί να ζητήσει να ασκήσει το δικαίωμα παύσης της συμφωνίας (η οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία για να τεθεί σε ισχύ και σε περίπτωση απόρριψης από την Εταιρεία η απόρριψη να είναι αιτιολογημένη). Η Εταιρεία πρέπει να ειδοποιηθεί πριν από την αναχώρηση για οποιαδήποτε τέτοια απουσία. Η Εταιρεία μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επιτρέψει στον Ιδιοκτήτη να παρατείνει τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας για μια καθορισμένη περίοδο, σε περίπτωση που ο ελλιμενισμός ή ο Αποθηκευτικός Χώρος στη Ξηρά δεν καταλαμβάνεται από το Σκάφος για συνεχή περίοδο.

7.12 Για να γίνει κράτηση θέσης ελλιμενισμού στη Μαρίνα ή στον Αποθηκευτικό Χώρο στη Ξηρά κατά τις ημερομηνίες τις οποίες αιτείται ο Ιδιοκτήτης (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα), η Εταιρεία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση της, να απαιτήσει από τον Ιδιοκτήτη να πληρώσει ένα εύλογο τέλος κράτησης χωρίς επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης ακυρώσει την κράτηση ανά πάσα στιγμή ή δεν φτάσει στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις στην αρχή της περιόδου κράτησης, για οποιονδήποτε λόγο, ο Ιδιοκτήτης συμφωνεί ότι το τέλος κράτησης δεν θα επιστραφεί. Σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης φτάσει στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις όπως έχει προγραμματιστεί, το τέλος κράτησης θα αποτελεί μέρος του Τέλους.

7.13 Με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τον Όρο 13, ο Ιδιοκτήτης δεν υπόκειται σε πρόσθετες χρεώσεις για τη διαμονή του Σκάφους στον Χώρο Φύλαξης στη Ξηρά για εργασίες επισκευής, για μέγιστη αδιάλειπτη διάρκεια 2 (δύο) μηνών. Μετά τη λήξη της μέγιστης περιόδου των 2 (δύο) μηνών, ο Ιδιοκτήτης θα υπόκειται στα τέλη στάθμευσης της Μαρίνας στις Τιμές της Μαρίνας Λάρνακας, όπως δημοσιεύονται από καιρό εις καιρό από την Εταιρεία.

 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (LOA)

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαναμετρήσει το Σκάφος ανά πάσα στιγμή ενώ είναι αγκυροβολημένο ή αποθηκευμένο στη Μαρίνα ή στις εγκαταστάσεις για τον υπολογισμό του Τέλους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει πρόσθετα τέλη στο αρχικό Τέλος που επιβλήθηκε, σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης έχει προμηθεύσει την Εταιρεία με λανθασμένες πληροφορίες κατά την άφιξη στη Μαρίνα ή στις Eγκαταστάσεις και/ή στην Αίτηση, για να τηρηθεί το σωστό ποσό του Τέλους που θα έπρεπε να έχει χρεωθεί.

 1. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ & ΤΙΜΩΝ

9.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, ανά πάσα στιγμή.

9.2 Με την επιφύλαξη του Όρου 9.1, σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης δεν αποδεχθεί τροποποίηση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων (με εξαίρεση των Τελών και των Τελών Μαρίνας σύμφωνα με τον Όρο 9.3) μετά την Αίτησή του, ο Ιδιοκτήτης θα έχει το δικαίωμα τερματισμού και επιστροφής οποιουδήποτε επιπρόσθετου ποσού  που καταβλήθηκε στην Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία τερματισμού με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία 1 (ένα) μήνα προηγουμένως. Σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης δεν ειδοποιήσει την Εταιρεία 1 (ένα) μήνα προηγουμένως, ο Ιδιοκτήτης δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων για τυχόν επιπρόσθετα ποσά.

9.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάζει και να διαφοροποιεί τα Τέλη, τα Τέλη Μαρίνας και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις από καιρό εις καιρό, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, χωρίς τη συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

10.1 Εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας (η οποία μπορεί να παρακρατηθεί κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας), κανένα μέρος της Μαρίνας ή των Εγκαταστάσεων ή οποιουδήποτε Σκάφους ή οχήματος που βρίσκεται εκεί δεν θα χρησιμοποιείται από τον Ιδιοκτήτη για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της ενοικίασης, ως σημείο επιβίβασης ή ως σημείο επιβίβασης ναύλωσης, πώλησης ή επίδειξης προς πώληση ή ενοικίαση του Σκάφους.

10.2 Σε περίπτωση που χορηγείται γραπτή συγκατάθεση από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Όρο 10.1, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει πρόσθετη χρέωση και να επιβάλει περαιτέρω όρους και/ή περιορισμούς εάν κριθεί απαραίτητο από την Εταιρεία.

10.3 Καμία πινακίδα, ανακοίνωση ή οποιασδήποτε μορφής διαφήμιση δύναται να τοποθετηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στους χώρους της Μαρίνας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας (της οποίας μπορεί να γίνει παρακράτηση στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας).

 1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

11.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο Σκάφος και μεταφοράς οποιουδήποτε Σκάφους, μηχανισμού ή εξοπλισμού ανά πάσα στιγμή για λόγους προστασίας, ασφάλειας ή καλής διαχείρισης της Μαρίνας και των Εγκαταστάσεων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε απώλεια, κόστος ή ζημία που υπέστη ή προέκυψε από τον Ιδιοκτήτη όταν ληφθούν τέτοια μέτρα.

11.2 Στάθμευση ρυμουλκόμενων οχημάτων για τη μεταφορά μικρών Σκαφών στη στεριά θα υπόκειται στη προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και σε σημείο το οποίο υποδεικνύεται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή/και απώλεια σε ρυμουλκόμενα οχήματα.

11.3 Τα Σκάφη θα ελλιμενίζονται ή θα προσδένονται από τον Ιδιοκτήτη με τέτοιο τρόπο και θέση σύμφωνα με τις απαιτήσεις και υποδείξεις της Εταιρείας και εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, θα παρέχονται από τον Ιδιοκτήτη επαρκή σχοινιά (warps) και προστατευτικά (fenders) για το Σκάφος. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την πρόσδεση Σκάφους, η οποία πρόσδεση

11.4 Ο Ιδιοκτήτης θα διασφαλίσει ότι όλος ο εξοπλισμός θα αποθηκεύεται στο Σκάφος, εκτός εάν ο Ελλιμενισμός ή χώρος αποθήκευσης παρέχεται ξεχωριστά από την Εταιρεία και πληρώνεται από τον Ιδιοκτήτη και ο Ιδιοκτήτης διασφαλίσει ότι δεν θα μείνει εξοπλισμός στη Πλωτή Γέφυρα (Pontoon), στις προβλήτες ή στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

11.5 Κανένα Σκάφος, όταν εισέρχεται η εξέρχεται ή κάνει ελιγμούς στην Μαρίνα, δεν θα πλέει με τέτοια ταχύτητα ή κατεύθυνση ή με τέτοιο τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο ή να ενοχλεί άλλα σκάφη στη Μαρίνα. Ο Ιδιοκτήτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξακρίβωση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών πριν από την αναχώρηση από τη Μαρίνα.

11.6 Τα Σκάφη δύνανται να πλέουν εντός της Μαρίνας με ταχύτητα 3 (τριών) ναυτικών κόμπων το μέγιστο.

11.7 Ο Ιδιοκτήτης πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνεται με όλες και οποιεσδήποτε οδηγίες ελέγχου κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των VHF, των φωτεινών σηματοδοτών ελέγχου κυκλοφορίας ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου που μπορεί να λειτουργεί στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις).

11.8 Όλα τα Σκάφη πρέπει να λάβουν άδεια από την Εταιρεία πριν εισέλθουν στη Μαρίνα για να ελλιμενιστούν δίπλα στη Πλωτή Γέφυρα (Pontoon) και πριν φύγουν από την θέση Ελλιμενισμού βγαίνοντας από τη Μαρίνα και ανά πάσα στιγμή να ενεργούν σύμφωνα με όλες τις οδηγίες που δίνονται από την Εταιρεία.

11.9 Δεν επιτρέπεται το μπάνιο, η κολύμβηση, η κατάδυση, η ιστιοπλοΐα, το ψάρεμα, το θαλάσσιο σκι και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις.

11.10 Απαγορεύεται η αφαίρεση οποιωνδήποτε σφηνών και δοκών που βρίσκονται κάτω από οποιοδήποτε Σκάφος που βρίσκεται στον Αποθηκευτικό Χώρο στη Ξηρά.

11.11 Τα Σκάφη που είναι αποθηκευμένα στην ξηρά στις Εγκαταστάσεις θα μετακινούνται ή θα επιπλέουν κατά την περίοδο σύμφωνα με την αξιολόγηση της Εταιρείας, αναφορικά με παλίρροια, τις καιρικές συνθήκες και την διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων και με τέτοια σειρά, ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση άλλων σκαφών για το σκοπό αυτό και επίσης έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο οικονομικά οι εγκαταστάσεις που διαθέτει η Εταιρεία. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε ρητής γραπτής συμφωνίας για το αντίθετο, οποιαδήποτε ημερομηνία μετακίνησης ή ανάκτησης Σκάφους παρέχεται καλή τη πίστη και δεν είναι εγγυημένη.

11.12 Οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων δεν είναι εγγυημένοι από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης, οι Ιδιοκτήτες υποχρεούνται να σταθμεύουν τα οχήματά τους σε τέτοια θέση και με τέτοιο τρόπο σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να σταθμεύεται ή να αφεθεί οποιοδήποτε όχημα έτσι ώστε να εμποδίσει τους δρόμους, τους πεζόδρομους, τα μονοπάτια, τις ολισθηρές γέφυρες, τους γερανούς ή τα σημεία πρόσβασης στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μετακινήσει οποιοδήποτε τέτοιο όχημα με γερανογέφυρα ή ρυμούλκηση και να χρεώσει τον Ιδιοκτήτη για το κόστος. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε απώλεια, κόστος ή ζημία που υπέστη ή προκύψει στον Ιδιοκτήτη όταν ληφθούν τέτοια μέτρα. Καμία σκηνή, τροχόσπιτο ή άλλο όχημα προσαρμοσμένο για ύπνο δεν επιτρέπεται να παραμείνει στις Εγκαταστάσεις και στην Μαρίνα γενικά για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εκτός εάν δοθεί προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

11.13 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα απαγόρευσης εισόδου σε συγκεκριμένους χώρους ή/και το κλείσιμο εισόδων και εξόδων από και προς οποιοδήποτε δρόμο, κυματοθραύστη, αποβάθρα, πλατφόρμα ή οποιοδήποτε μέρος τους είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε μόνιμα, στην απόλυτη κρίση της Εταιρείας.

11.14 Το κάπνισμα στους χώρους της Μαρίνας επιτρέπεται μόνο στους καθορισμένους από την Εταιρεία χώρους.

11.15 Η χρήση πυροτεχνημάτων στους χώρους της Μαρίνας απαγορεύεται αυστηρώς.

11.16 Όλες οι πύλες και οι είσοδοι σε αποβάθρες πρέπει να παραμένουν κλειστές. Απαγορεύεται αυστηρώς σε οποιοδήποτε πρόσωπο να αφήνει πύλη ανοικτή ή να παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο κλείσιμο πύλης.

 1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

12.1 Το όνομα του Σκάφους πρέπει να εμφανίζεται ευκρινώς στο Σκάφος και σε εμφανή θέση ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία θα δικαιούται να επιβάλει πρόσθετα/τες τέλη/χρεώσεις ως ρευστοποιημένες αποζημιώσεις και να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες και περιορισμούς οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι από την Εταιρεία.

12.2 Όλα τα αντικείμενα και ο εξοπλισμός που σχετίζονται με το Σκάφος πρέπει επίσης να φέρουν ευκρινή σήμανση με το όνομα του Σκάφους.

12.3 Όλα τα οχήματα για μεταφορά Σκάφους στη στεριά θα είναι εγγεγραμμένα από τον Ιδιοκτήτη με αποκλειστικό κόστος και ευθύνη του Ιδιοκτήτη και θα φέρουν τους αριθμούς εγγραφής τους.

 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΚΑΦΗ

13.1 Καμία εργασία δεν θα γίνεται σε και πάνω σε Σκάφος,  μηχανισμό ή εξοπλισμό ενώ βρίσκεται στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας (η οποία μπορεί να παρακρατηθεί κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας). Δεν θα εκτελούνται εργασίες είτε πάνω είτε δίπλα σε Πλωτές Γέφυρες (Pontoons), παρά μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και με τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. Ενδέχεται να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη να μεταφέρει το Σκάφος σε τοποθεσία που καθορίζεται από την Εταιρεία (Αποθηκευτικός Χώρος στη Ξηρά) για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.

13.2 Οι διατάξεις του Όρου 13.1 δεν εφαρμόζονται σε Εργασίες Ρουτίνας.

13.3 Σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Όρο 13.1, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ιδιοκτήτη να μεταφέρει το Σκάφος σε καθορισμένη περιοχή, προτού πραγματοποιηθούν τέτοιες εργασίες.

13.4 Σε περίπτωση που επιτραπεί η εργασία σύμφωνα με τον Όρο 13.3, όλα τα απορρίμματα θα απομακρύνονται από τον Ιδιοκτήτη μετά από οποιαδήποτε εργασία σε Σκάφος. Η Εταιρεία θα χρεώνει τον Ιδιοκτήτη για την απομάκρυνση εργαλείων, εξοπλισμού ή απορριμμάτων και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις και κάθε τέτοια εργασία αποκατάστασης θα χρεώνεται στους Ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τις ωριαίες τιμές που δημοσιοποιούνται από την Εταιρεία ή με το κόστος που επιβαρύνεται η Εταιρεία από τρίτους εργολάβους.

13.5 Οποιοσδήποτε εξωτερικός εργολάβος που απασχολείται για εργασία σε οποιοδήποτε Σκάφος πρέπει να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις και τους όρους της Εταιρείας προκειμένου να λάβει έγκυρη άδεια εργασίας. Οι άδειες εργασίας εκδίδονται και μπορούν να τερματιστούν κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας.

13.6 Ο Ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι κάθε άτομο ή εταιρεία που εκτελεί οποιαδήποτε εργασία στο Σκάφος είναι επαρκώς ασφαλισμένο και αδειοδοτημένο και συμφωνεί όπως  απαλλάσσει την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, ζημίας, εξόδων, ποσών ή αποζημιώσεων που υπέστη άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία που προκύπτουν από την εκτέλεση τέτοιων εργασιών ή τυχόν ελλείψεις στην επάρκεια μιας τέτοιας ασφάλισης ή άδειας.

13.7 Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να προσδένει, ελλιμενίζει, μετακινεί, επιβιβάζει,  εισέρχεται ή να πραγματοποιεί οποιαδήποτε επείγουσα εργασία στο Σκάφος, εάν κατά τη γνώμη της Εταιρείας κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του Σκάφους ή την ασφάλεια άλλων χρηστών της Μαρίνας ή των Εγκαταστάσεων ή για την ασφάλεια της Μαρίνας ή των Εγκαταστάσεων, των αντικειμένων και του εξοπλισμού και ο Ιδιοκτήτης θα καταβάλλει στην Εταιρεία εύλογα ποσά για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.

13.8 Οι υπάλληλοι της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες σε Σκάφη εκτός κάτω από την ιδιότητά τους ως υπάλληλοι της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις εργασίες που εκτελούνται από οποιονδήποτε εργαζόμενο, εκτός εάν έχει διευθετηθεί από τον διευθυντή λειτουργίας της Μαρίνας και έχει εξουσιοδοτηθεί κατάλληλα εγγράφως από την Εταιρεία.

13.9 Απαγορεύονται οποιεσδήποτε υποβρύχιες εργασίες για τον καθαρισμό Σκάφους στη Μαρίνα.

13.10 Απαγορεύονται οποιεσδήποτε εργασίες με τη χρήση φωτιάς στη Μαρίνα.

 1. TRAVELIFT

14.1 Τα Σκάφη ανυψώνονται, μετακινούνται ή αποθηκεύονται με ευθύνη του Ιδιοκτήτη.

14.2 Ο Ιδιοκτήτης θα παραδώσει στην Εταιρεία άμεσα οποιαδήποτε έγγραφα και οποιεσδήποτε πληροφορίες ώστε η Εταιρεία να προβεί σε μετακίνηση του Σκάφους με τη χρήση travelift, συμπεριλαμβανομένου και όχι εξαντλητικά λεπτομερειών του Σκάφους, σχέδια και εγχειρίδια και εγχειρίδια και/ή σχέδια ανύψωσης και πρόσδεσης. Η Εταιρεία υποχρεούται να ακολουθεί τα παρεχόμενα σχέδια. Ο Ιδιοκτήτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία θα ενεργεί βάσει των πιο πάνω και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη ακρίβεια τους.

14.3 Σε περίπτωση μη παροχής σχεδίων ανύψωσης ή/και πρόσδεσης και/ή χρήσης ή απουσίας σήμανσης της γάστρας για ανύψωση και πρόσδεσης του Σκάφους, ο Ιδιοκτήτης έχει την απόλυτη ευθύνη να υποδείξει τα σημεία για την ανύψωση του Σκάφους όπως επίσης και τα σημεία για τοποθέτηση σφηνών πριν την ανύψωση του Σκάφους. Με τη χρήση της υπηρεσίας του travelift, ο Ιδιοκτήτης συμφωνεί ότι όλα τα σημεία ανύψωσης είναι ορθά και οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στο Σκάφος θα είναι στην αποκλειστική ευθύνη και κόστος του Ιδιοκτήτη.

14.4 Η Εταιρεία και ο υπεργολάβος της Εταιρείας δεν φέρουν καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση σε περίπτωση κατά την οποία τα σημεία είναι λανθασμένα ή/και απουσιάζουν ή/και έχουν καταστραφεί, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος θα είναι ο Ιδιοκτήτης.

14.5 Ο Ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το Σκάφος παραδίδεται στη σωστή κατάσταση για να μπορεί να ανυψωθεί και ενημερώνει την Εταιρεία σε περίπτωση κατά την οποία το βάρος ή η διανομή του βάρους έχει διαφοροποιηθεί από τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο όρος βάρος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, καύσιμα, έρμα, νερό, αντικείμενα κ.τ.λ.

 1. ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Τα σκάφη που αλλάζουν ιδιοκτησία στο πλαίσιο οποιασδήποτε πώλησης δεν θα διατηρούν την θέση Ελλιμενισμού ή την θέση στον Αποθηκευτικό Χώρο στη Ξηρά και η παρούσα Συμφωνία θα τερματίζεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς από την Εταιρεία. Μετά τον τερματισμό βάσει αυτού του Όρου, ο Ιδιοκτήτης θα καταβάλλει αμέσως στην Εταιρεία ολόκληρο το Τέλος (το οποίο θα περιλαμβάνει το Τέλος που σχετίζεται με το μέρος της περιόδου ενοικίασης το οποίο δεν έχει λήξει).

 1. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε περίπτωση που η Εταιρεία αρνηθεί ή αναστείλει τη παροχή Υπηρεσιών, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη μη εκτέλεση ή την αναστολή των Υπηρεσιών.

 1. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

17.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε πληρωμής από Ιδιοκτήτη προς την Εταιρεία που κρίνεται λανθασμένη από την Εταιρεία λόγω λανθασμένης δήλωσης του Ιδιοκτήτη, ο Ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία ανάλογα, εγγράφως και αμέσως μόλις η ανακρίβεια περιέλθει στην αντίληψη του Ιδιοκτήτη, επισυνάπτοντας όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ανακρίβεια.

17.2 Σε περίπτωση ελλείμματος λόγω λανθασμένης δήλωσης του Ιδιοκτήτη, ο Ιδιοκτήτης θα καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό της διαφοράς, συν προσαύξηση 20% (είκοσι τοις εκατό) της διαφοράς.

17.3 Σύμφωνα με τον Όρο 17.2, ο Ιδιοκτήτης θα απαλλάσσεται από την επιβάρυνση 20% (είκοσι τοις εκατό) εάν ο Ιδιοκτήτης ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρεία για τη διαφορά το αργότερο 2 (δύο) ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

 1. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

18.1 Η πρόσβαση στην περιοχή της Μαρίνας δεν συνεπάγεται την παροχή θέσης ελλιμενισμού στον Ιδιοκτήτη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή θέσης ελλιμενισμού για οποιονδήποτε λόγο και υπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

18.2 Τίποτα σε αυτή τη Συμφωνία δεν δίνει δικαίωμα στον Ιδιοκτήτη για την αποκλειστική χρήση συγκεκριμένης θέσης Ελλιμενισμού αλλά θα χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τέτοια θέση Ελλιμενισμού που παραχωρείται κατά καιρούς στον Ιδιοκτήτη από την Εταιρεία. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας η θέση Ελλιμενισμού που είχε παραχωρηθεί προηγουμένως από την Εταιρεία στον Ιδιοκτήτη δεν χρησιμοποιείται από τον Ιδιοκτήτη για την πρόσδεση του Σκάφους, τότε η Εταιρεία δικαιούται να προσδέσει ή να επιτρέψει σε τρίτο μέρος να προσδέσει το Σκάφος σε τέτοια θέση Ελλιμενισμού και η Εταιρεία θα έχει δικαίωμα σε όλα τα έσοδα (εάν υπάρχουν). Όταν ο Ιδιοκτήτης επιστρέψει το Σκάφος του στη Μαρίνα, η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια το συντομότερο πρακτικά δυνατό για να διαθέσει στον Ιδιοκτήτη μια τέτοια θέση Ελλιμενισμού ή οποιαδήποτε εναλλακτική θέση ελλιμενισμού. Ο Ιδιοκτήτης θα δώσει προειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν για την πρόθεση του να επιστρέψει το Σκάφος του στη Μαρίνα.

 1. ΡΥΠΑΝΣΗ

19.1 Οποιαδήποτε ρύπανση που προκαλείται στη Μαρίνα από ενέργειες του Ιδιοκτήτη, του καπετάνιου Σκάφους και οποιουδήποτε προσώπου το οποίο ελέγχει Σκάφος ή είναι υπεύθυνο για Σκάφος ή τρίτου μέρους που συνδέεται με τις δραστηριότητες του Ιδιοκτήτη, πρέπει να καθαρίζεται άμεσα με αποκλειστικά έξοδα και ευθύνη του Ιδιοκτήτη.

19.2 Δυνάμει του Όρου 19.1, ο Ιδιοκτήτης θα ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία και η Εταιρεία θα αποφασίσει για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

19.3 Εάν ο Ιδιοκτήτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον Όρο 19.1 και τον Όρο 19.2, η Εταιρεία θα καθαρίσει τη ρύπανση και ο Ιδιοκτήτης θα επιβαρυνθεί το κόστος και την ευθύνη συν προσαύξηση 20% (είκοσι τοις εκατό).

 1. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

20.1 Ο Ιδιοκτήτης θα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σχετικά με ξέσπασμα πυρκαγιάς μέσα ή πάνω στο Σκάφος του και στις Εγκαταστάσεις και ο Ιδιοκτήτης θα τηρεί όλους τους νομοθετικούς, τοπικούς κανονισμούς και κανονισμούς της Μαρίνας σχετικά με την πρόληψη πυρκαγιάς, οι οποίοι θα εκτίθενται στα γραφεία της Εταιρείας. Ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να παρέχει και να διατηρεί τουλάχιστον 1 (ένα) πυροσβεστήρα μέσα ή πάνω στο Σκάφος σε περίπτωση πυρκαγιάς και αυτός ο πυροσβεστήρας πρέπει να διατηρείται ανά πάσα στιγμή έτοιμος για άμεση χρήση και σε καλή και αποτελεσματική κατάσταση λειτουργίας.

20.2 Οι Ιδιοκτήτες δεν επιτρέπεται να ανεφοδιάζουν με καύσιμα τα Σκάφη στη Μαρίνα με άλλο τρόπο παρά μόνο στην εγκατάσταση ανεφοδιασμού καυσίμων που διατηρείται στη Μαρίνα.

20.3 Δεν πρέπει να λειτουργούν θορυβώδεις, επιβλαβείς ή απαγορευμένοι κινητήρες, ραδιοφωνικές συσκευές ή άλλη συσκευή ή μηχανήματα εντός της Μαρίνας ή των Εγκαταστάσεων έτσι ώστε να προκαλείται οποιαδήποτε ενόχληση στην Εταιρεία, σε οποιουσδήποτε άλλους χρήστες της Μαρίνας ή των Εγκαταστάσεων ή σε οποιοδήποτε άτομο που κατοικεί στη γειτνίαση.

20.4 Κανένα απόβλητο ή επιβλαβείς ουσίες ή λύματα δεν πρέπει να απορρίπτονται ή να πετιούνται στη θάλασσα ή να αφήνονται στις Πλωτές Γέφυρες (Pontoons), στις προβλήτες ή στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ή να απορρίπτονται με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τα δοχεία που προορίζονται για κάθε τύπο απορριμμάτων που παρέχει η Εταιρεία ή με την απομάκρυνση από τη Μαρίνα και τις Εγκαταστάσεις.

20.5 Δεν θα πρέπει να απορρίπτεται κανένα υλικό από τουαλέτες ή υδροσυλλέκτες όσο ένα Σκάφος βρίσκεται στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Εταιρεία μπορεί να χρεώσει τον Ιδιοκτήτη για όλες τις ζημιές, τα έξοδα και/ή τα έξοδα καθαρισμού που προκύπτουν από αυτά.

20.6 Ο Ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος να αναφέρει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ατύχημα και περιστατικό με τραυματισμό οποιουδήποτε ατόμου ή ζημία σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία που συμβαίνει στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις το συντομότερο δυνατό μετά που θα προκύψει.

 1. ΕΠΙΣΧΕΣΗ

21.1 Με τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας, ο Ιδιοκτήτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία θα έχει  γενικό δικαίωμα («γενική επίσχεση») να επισχέσει και να κρατήσει το Σκάφος του Ιδιοκτήτη ή άλλη περιουσία έναντι εκκρεμότητας πληρωμής από τον Ιδιοκτήτη, οποιωνδήποτε ποσών που οφείλονται στην Εταιρεία. Εάν η Συμφωνία τερματιστεί για οποιονδήποτε λόγο ή λήξει ενώ η Εταιρεία ασκεί το δικαίωμα επίσχεσης, η γενική επίσχεση θα επιβιώνει οποιουδήποτε τέτοιου τερματισμού ή λήξης και η Εταιρεία θα δικαιούται να χρεώσει τον Ιδιοκτήτη με την ημερήσια τιμή της Εταιρείας για κάθε ημέρα μεταξύ του τερματισμού ή της λήξης της παρούσας Συμφωνίας και την πραγματική ημερομηνία πληρωμής και μετακίνησης του Σκάφους από τη Μαρίνα και/ή τις Εγκαταστάσεις. Η γενική επίσχεση θα συνεχίζει να ισχύει σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας Σκάφους.

21.2 Σύμφωνα με τον Όρο 21.1, η Εταιρεία δικαιούται να πουλήσει ή να διαθέσει το Σκάφος ή άλλη ιδιοκτησία με έξοδα του Ιδιοκτήτη και να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την ή προς πληρωμή τέτοιων ποσών μετά από γραπτή ειδοποίηση 14 (δεκατεσσάρων) ημερών προς τον Ιδιοκτήτη.

21.3 Ο Ιδιοκτήτης απαλλάσσει την Εταιρεία έναντι όλων των υποχρεώσεων, δαπανών, εξόδων, ζημιών και απωλειών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τυχόν άμεσων, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας κέρδους, απώλειας φήμης και όλων των τόκων, κυρώσεων και νομικών εξόδων που εύλογα προκύπτουν και όλα τα άλλα εύλογα επαγγελματικά έξοδα και δαπάνες), ή αξιώσεις ή διαδικασίες που κινήθηκαν εναντίον ή προκλήθηκαν από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένα πρόσωπα της ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας που ελήφθη βάσει αυτού του Όρου 21.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

22.1 Ο Ιδιοκτήτης αναγνωρίζει ότι συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, παρέχει στην Εταιρεία τη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιήσει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα του Ιδιοκτήτη και να στέλνει στον Ιδιοκτήτη οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη Μαρίνα και τη λειτουργία της, η οποία, κατά τη γνώμη της Εταιρείας, ενδέχεται να ενδιαφέρει τον Ιδιοκτήτη κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας ή μελλοντικά μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

22.2 Ο Ιδιοκτήτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεση του που παρέχεται σύμφωνα με τον Όρο 22.1, παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρεία για την ανάκληση αυτής της συγκατάθεσης και ζητώντας τη διαγραφή ή την επιστροφή τυχόν δεδομένων που διατηρούνται σε σχέση με τον Ιδιοκτήτη (κάτι που η Εταιρεία θα κάνει εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να αποθηκεύσει τέτοια δεδομένα).

 1. ΔΙΑΜΟΝΗ

Ο Ιδιοκτήτης δεν επιτρέπεται να διαμένει σε Σκάφος όσον αφορά τη χρήση του Σκάφους ως μόνιμη και/ή μοναδική κατοικία του.

 1. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

24.1 Ο Ιδιοκτήτης απαλλάσσει και συμφωνεί όπως απαλλάσσει και όπως κρατά την Εταιρεία απαλλαγμένη, έναντι όλων των υποχρεώσεων, δαπανών, εξόδων, ζημιών, και απωλειών που υπέστη ή υφίσταται η Εταιρεία και/ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο πρόσωπο με αυτήν και έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων μερών για ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή μέσω της χρήσης της Μαρίνας ή του Σκάφους από τον Ιδιοκτήτη, τα συνδεδεμένα πρόσωπα του Ιδιοκτήτη, των συγγενών του, των υπαλλήλων του, των υπηρετών του, των επισκεπτών του, των προσκεκλημένων του, των εκπροσώπων του, των πρακτόρων του, των εργολάβων του, του καπετάνιου και του πληρώματος και/ή των Υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία στον ιδιοκτήτη και/ή οποιασδήποτε παραβίασης οποιασδήποτε εγγύησης που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία από τον Ιδιοκτήτη και/ή οποιασδήποτε παραβίασης ή εξ αμελείας εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από τον Ιδιοκτήτη. 

24.2 Ο Ιδιοκτήτης απαλλάσσει και συμφωνεί όπως απαλλάσσει και όπως κρατά την Εταιρεία απαλλαγμένη μαζί με συνδεδεμένα πρόσωπα της για τυχόν αξιώσεις ποσών, εξόδων, ζημιών ή απώλειας κατά της Εταιρείας από οποιαδήποτε Κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή σε σχέση με ζημίες που προκλήθηκαν από ή σε σχέση με τη χρήση της περιοχής της Μαρίνας ή του Σκάφους από τον Ιδιοκτήτη, τα συνδεδεμένα πρόσωπα του, των συγγενών του, των υπαλλήλων του, των υπηρετών του, των επισκεπτών του, των προσκεκλημένων του, των εκπροσώπων του, των πρακτόρων του, των εργολάβων του, του καπετάνιου και του πληρώματος και/ή μέσω των Υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία στον Ιδιοκτήτη και/ή οποιασδήποτε παραβίασης οποιασδήποτε εγγύησης που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία από τον Ιδιοκτήτη και/ή οποιασδήποτε παραβίασης ή εξ αμελείας εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από τον Ιδιοκτήτη. 

24.3. Ο Ιδιοκτήτης θα διατηρεί έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη για το Σκάφος, για όλη τη διάρκεια της Αίτησής του.

 1. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΕΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Όταν ο Ιδιοκτήτης αποτελείται από περισσότερα από ένα πρόσωπο, τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται από κοινού και κεχωρισμένα για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ιδιοκτήτη προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να λάβει μέτρα κατά, ή να απαλλάξει ή να συμβιβάσει την ευθύνη ή να παραχωρήσει χρόνο ή άλλη επιείκεια σε οποιοδήποτε από αυτά τα πρόσωπα χωρίς να επηρεάσει την ευθύνη οποιουδήποτε άλλου από αυτά.

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

26.1 Η ευθύνη της Εταιρείας σε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου που καλύπτεται από την ευθύνη της Εταιρείας από το νόμο, δεν θα υπερβαίνει το ποσό της ασφάλισης της Εταιρείας που καταβάλλεται στην Εταιρεία από τον ασφαλιστή της Εταιρείας.

26.2 Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να διασώσει ή να διατηρήσει οποιοδήποτε Σκάφος ή άλλη περιουσία από τη συνέπεια οποιουδήποτε ελαττώματος στο Σκάφος ή άλλης περιουσίας, εκτός εάν η Εταιρεία έχει δεσμευτεί ρητά να το πράξει με εμπορικούς όρους. Ομοίως, η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να διασώσει ή να διατηρήσει το Σκάφος ή άλλη περιουσία από τις συνέπειες ενός ατυχήματος για το οποίο δεν ευθύνεται η Εταιρεία. Ωστόσο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει σε οποιεσδήποτε κατάλληλες περιστάσεις, ιδιαίτερα όταν τίθεται κίνδυνος για την ασφάλεια ανθρώπων, περιουσίας ή του περιβάλλοντος και προς το συμφέρον της καλής διαχείρισης όπου κρίνεται απαραίτητη η άμεση δράση. Όπου η Εταιρεία το κάνει, θα δικαιούται να χρεώσει τον Ιδιοκτήτη σε συνήθη βάση εμπορικής χρέωσης και κατά περίπτωση, να απαιτήσει αμοιβή διάσωσης.

26.3 Ο Ιδιοκτήτης θα ασφαλίζει επαρκώς το Σκάφος και τα οχήματά του για απώλεια ή ζημία όπως και αν προκλήθηκαν και θα διατηρεί ασφάλιση έναντι τρίτου (συμπεριλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης και, όπου είναι σχετικό, της ασφάλειας ευθύνης εργοδότη) για τον εαυτό του και κάθε ένα από τα οχήματα και τα Σκάφη του, το πλήρωμά του, τους πράκτορες, τους υπηρέτες, τους επισκέπτες, τους προσκεκλημένους και τους υπεργολάβοι του, σε σχέση με κάθε ατύχημα ή ζημία, και θα διατηρεί σε σχέση με κάθε Σκάφος επαρκή ασφάλιση μετακίνησης ναυαγίου. Τέτοιες ασφάλειες θα διατηρούνται σε ασφαλιστικό γραφείο και ο Ιδιοκτήτης θα διαθέτει τη πολιτική ή τις πολιτικές ασφάλισης στην Εταιρεία κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας.

26.4 Εκτός από την έκταση που η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο, η ευθύνη της Εταιρείας αποκλείεται για:

(α) δραστηριότητες στο πλαίσιο των δημόσιων καθηκόντων της Εταιρείας, απώλεια κερδών, μειωμένα έσοδα και/ή κύκλο εργασιών, καθυστερήσεις και οποιεσδήποτε άλλες έμμεσες και/ή επακόλουθες ζημίες που προκλήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο.

(β) ανεπάρκεια, απώλεια, ζημία, αλλοίωση, αποτυχία ή ζημία ή εξοπλισμό ή άλλα αντικείμενα και/ή  ζημία στο Σκάφος, όπως ή όποτε προκαλείται εκτός από απόδειξη του Ιδιοκτήτη (και μόνο από αποδεικτικά στοιχεία τέτοιας ανεπάρκειας, απώλειας, ζημίας, αλλοίωσης ή αποτυχίας) ότι η ανεπάρκεια, η απώλεια, η ζημία, η αλλοίωση ή αποτυχία προκλήθηκαν από την αμέλεια ή την παράνομη πράξη ή την παράλειψη της Εταιρείας.

26.5 Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ανεπάρκεια, απώλεια, ζημία ή αλλοίωση σε Σκάφος και/ή εξοπλισμό και/ή άλλα αντικείμενα, εάν προκύπτει από ή προκαλείται από:

(α) γεγονός ανωτέρας βίας που περιλαμβάνει θύελλα, καταιγίδα, κεραυνό, χιόνι, πάγο ή πλημμύρα·

(β) επιδημία ή πανδημία·

(γ) πυρκαγιά (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την κατάσβεση), έκρηξη ή καπνός·

(δ) απεργίες, αποκλεισμοί ή άλλες ενέργειες (είτε νόμιμες είτε όχι) από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οτιδήποτε έγινε κατά τη διάρκεια μιας εμπορικής διαφοράς·

(ε) οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρείας, των υπαλλήλων, των πρακτόρων ή των εργολάβων της εύλογα αναγκαία για την ασφάλεια ή τη διάσωση/ εκκένωση προσώπων, της Μαρίνας, Σκάφους και/ή οποιουδήποτε εξοπλισμού και/ή αγαθού·

(ζ) οποιαδήποτε πράξη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από ή συνεπεία πολέμου, απειλής πολέμου, εισβολής, πράξης ξένου εχθρού, εχθροπραξιών (είτε κηρύσσεται πόλεμος είτε όχι), εμφυλίου πολέμου, τρομοκρατίας ή τρομοκρατικών ενεργειών·

(η) οποιαδήποτε πράξη οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων που στοχεύουν στην ανατροπή της κυβέρνησης με τη βία·

(θ) πολιτική απειθαρχία στη Μαρίνα ή κοντά στη Μαρίνα·

(ι) έλλειψη χώρου ελλιμενισμού, εργατικού δυναμικού, έλλειψη εγκαταστάσεων, καυσίμων ή ηλεκτρικού ρεύματος ή οποιασδήποτε μορφής χώρου αποθήκευσης·

(κ) ανθρώπινο λάθος εκ μέρους της Εταιρείας, των εργαζομένων, των αντιπροσώπων ή των εργολάβων της κατά την εισαγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική βάση ή σύστημα που λειτουργεί ή διαχειρίζεται η Εταιρεία·

(λ) τη συμμόρφωση με τις οδηγίες ή τις εντολές οποιουδήποτε κανονιστικού ή νομικού σώματος ή δικαστηρίου, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία· και

(μ) οποιαδήποτε άλλη αιτία ή συμβάν που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να αποτρέψει με την άσκηση εύλογης φροντίδας.

26.6 Καμία εγγύηση δεν παρέχεται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη η Εταιρεία για την καταλληλότητα οποιασδήποτε θέσης ελλιμενισμού, βάθους νερού ή εγκαταστάσεων που παρέχονται στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις. Οι Ιδιοκτήτες, θα ενημερώνουν αμέσως την Εταιρεία εάν γίνει εμφανές οποιοδήποτε ελάττωμα στην υποδομή της Μαρίνας ή των Εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων του κυματοθραύστη, αλυσίδων προσδέσεως, σχοινιών, σημαδούρων, πλωτής γέφυρας (pontoon) ελλιμενισμού ή συσκευών νερού/ηλεκτρικών/ασφαλείας.

 1. ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

27.1 Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις ή από το νόμο είναι αποτελεσματική μόνο εάν δοθεί εγγράφως και δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιοδήποτε μεταγενέστερο δικαίωμα ή ένδικο μέσο.

27.2 Η αποτυχία ή καθυστέρηση από την Εταιρεία να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο που παρέχεται βάσει των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων ή από το νόμο, δεν συνιστά παραίτηση από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο, ούτε θα εμποδίζει ή περιορίζει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση αυτού ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο. Καμία ενιαία ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου μέσου που παρέχεται βάσει των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων ή από το νόμο δεν θα εμποδίζει ή περιορίζει την περαιτέρω άσκηση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ένδικου μέσου.

 1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

28.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει τις Υπηρεσίες, να τερματίζει τις Υπηρεσίες και να διαλύσει τη Συμφωνία για το σύνολο ή μέρος οποιουδήποτε ανεκπλήρωτου τμήματος της Συμφωνίας κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας με γραπτή ειδοποίηση προς τον Ιδιοκτήτη σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του Ιδιοκτήτη οποιωνδήποτε από τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία.

28.2 Επιπλέων των ανωτέρων, εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας:

(α) καταστεί παράνομο για κάποιο Συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, να εκπληρώσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του όπως προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία, ή

(β) οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή, υπουργείο ή η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ζητήσει τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, ή

(γ) ο Ιδιοκτήτης γίνει Πρόσωπο υποκείμενο σε Κυρώσεις, αναμιχθεί ή υπόκειται σε Διαδικασία Κυρώσεων (άλλη από διαδικασία της οποίας μοναδικός σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων σε σχέση με τέτοιου είδους διαδικασίες) ή παραβαίνει οποιεσδήποτε Κυρώσεις ή επισυμβεί το οτιδήποτε το οποίο εύλογα θα οδηγούσε σε τέτοιο αποτέλεσμα,

η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τερματίσει με άμεση ισχύ την παρούσα Συμφωνία, με γραπτή ειδοποίηση στον Ιδιοκτήτη, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή θεραπειών της.

28.3 Το δικαίωμα της Εταιρείας σύμφωνα με τον Όρο 28, δεν επηρεάζει ούτε μειώνει άλλα δικαιώματα που έχει η Εταιρεία.

28.4 Τερματισμός από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Όρο 28, δεν δίνει το δικαίωμα στον Ιδιοκτήτη για επιστροφή οποιωνδήποτε ποσών.

28.5 Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί συμφωνία ορισμένου χρόνου και ο Ιδιοκτήτης δεν έχει δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας που καθορίζεται στην Αίτηση και κανένα δικαίωμα να λάβει επιστροφή χρημάτων για την περίοδο μέχρι τη λήξη (εκτός από περιπτώσεις όπου η Εταιρεία έχει παραβιάσει ουσιώδη όρο της Συμφωνίας και εάν η παραβίαση μπορεί να αποκατασταθεί, δεν κατάφερε να αποκαταστήσει αυτήν την παράβαση εντός 21 (είκοσι μία) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης για αποκατάσταση.

28.6 Η Εταιρεία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επιτρέψει στον Ιδιοκτήτη να τερματίσει τη Συμφωνία πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας που καθορίζεται στην Αίτηση. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ασκήσει τέτοια διακριτική ευχέρεια, ο Ιδιοκτήτης οφείλει (ι) να δώσει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημερών για την επιθυμία του Ιδιοκτήτη να τερματίσει τη Συμφωνία (η ειδοποίηση αυτή λήγει στο τέλος της καθορισμένης περιόδου στην Αίτηση)· και (ιι) να καταβάλει στην Εταιρεία το τυχόν εφαρμοστέο αναθεωρημένο Τέλος που εφαρμόζεται από την Εταιρεία για την περίοδο που το Σκάφος βρισκόταν στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της περιόδου ειδοποίησης) που θα βασίζεται στις δημοσιευμένες ημερήσιες χρεώσεις της Εταιρείας (ή τέτοιες άλλες χρεώσεις που εύλογα μπορεί να αποφασίσει η Εταιρεία).

28.7 Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, όταν το τέλος της συμφωνημένης περιόδου που ορίζεται στην Αίτηση είναι μικρότερη από 30 (τριάντα) ημέρες από την ημερομηνία που ο Ιδιοκτήτης επιθυμεί να τερματίσει τη Συμφωνία (που σημαίνει ότι δεν μπορεί να δοθεί επαρκής ειδοποίηση σύμφωνα με τον Όρο 28.6) , ο Ιδιοκτήτης  θα μπορεί να τερματίσει τη Συμφωνία νοουμένου ότι έχει πληρώσει το Τέλος και τις τα Τέλη Μαρίνας που ισχύουν για τη διάρκεια της πλήρους περιόδου που καθορίζεται στην Αίτηση.

28.8 Όλες οι πληρωμές προς την Εταιρεία από τον Ιδιοκτήτη βάσει της Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των οφειλόμενων ποσών για οποιαδήποτε περίοδο της Συμφωνίας που δεν έχει λήξει) θα καθίστανται άμεσα ληξιπρόθεσμες και πληρωτέες κατά τη λήξη ή το τερματισμό της Συμφωνίας.

28.9 Ο Ιδιοκτήτης οφείλει όπως μετακινήσει το Σκάφος και οποιαδήποτε άλλη περιουσία από τη Μαρίνα και/ή τις Εγκαταστάσεις αμέσως μετά τη λήξη ή το τερματισμό της Συμφωνίας. Εάν ο Ιδιοκτήτης δεν μετακινήσει το Σκάφος κατά τη λήξη ή το τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία θα δικαιούται:

α) να χρεώσει τον Ιδιοκτήτη τις δημοσιευμένες ημερήσιες χρεώσεις (ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση που μπορεί εύλογα να αποφασίσει η Εταιρεία) που θα ήταν πληρωτέες από τον Ιδιοκτήτη στην Εταιρεία εάν η Συμφωνία δεν είχε λήξει ή τερματισθεί για την περίοδο μεταξύ της λήξης ή του τερματισμού της Συμφωνίας και μετακίνηση του Σκάφους από τη Μαρίνα και/ή τις Εγκαταστάσεις· και/ή

β) με ευθύνη του Ιδιοκτήτη (εκτός από απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από αμέλειά της Εταιρείας ή άλλη παράβαση καθήκοντος κατά τη διάρκεια αυτής της μετακίνησης) να μετακινήσει το Σκάφος από τη Μαρίνα και/ή τις Εγκαταστάσεις και στη συνέχεια να το ασφαλίσει αλλού και να χρεώσει τον Ιδιοκτήτη για όλα τα έξοδα που εύλογα προκύπτουν από την εν λόγω μετακίνηση, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών τελών ελλιμενισμού ή αποθήκευσης.

28.10 Οποιαδήποτε υποχρέωση της Εταιρείας έναντι των Σκαφών ή οποιουδήποτε εξοπλισμού και άλλων αντικειμένων, που έχουν απομείνει στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις τελειώνει με τη λήξη ή το τερματισμό της Συμφωνίας και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε Σκάφη ή οποιονδήποτε εξοπλισμό και άλλα αντικείμενα που έχουν απομείνει στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις χωρίς τη συγκατάθεσή της.

28.11 Με την επιφύλαξη του Όρου 28.10, οποιοσδήποτε εξοπλισμός και άλλα αντικείμενα που έχουν απομείνει στη Μαρίνα ή στις Εγκαταστάσεις μετά τη λήξη της Συμφωνίας θα μετακινούνται από την Εταιρεία με έξοδα και ευθύνη του Ιδιοκτήτη.

 1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος διάταξης αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων καταστεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων Όρων & Προϋποθέσεων.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

30.1 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

30.2 Τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις.

30.3 Για οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ του κειμένου των Όρων & Προϋποθέσεων στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, το κείμενο στην Αγγλική γλώσσα θα επικρατεί.

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

Η Εταιρεία διατηρεί αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για τον εύλογο και γρήγορο χειρισμό των καταγγελιών ή παραπόνων που λαμβάνονται από όλους τους Ιδιοκτήτες και τηρεί αρχείο για κάθε καταγγελία ή παράπονο και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντίστοιχη επίλυση, ανάλογα με την περίπτωση. Τέτοιες διαδικασίες και αρχεία είναι υπό την ευθύνη του Υπεύθυνου Ποιότητας:

(α) Οι Ιδιοκτήτες μπορούν να στείλουν το παράπονο μέσω email απευθείας στον Υπεύθυνο Ποιότητας στη διεύθυνση [email protected]  ή καλώντας στον αριθμό: +357 24332000

(β) Ο Υπεύθυνος Ποιότητας μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Ιδιοκτήτη προκειμένου να λάβει περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες, εάν χρειαστεί. Η Εταιρεία θα θεωρήσει την παράπονο ως περατωμένο και θα σταματήσει τη σχετική έρευνα σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης δεν απαντήσει στον Υπεύθυνο Ποιότητας εντός προθεσμίας 1 (ενός) μηνός από την ημερομηνία υποβολής παραπόνου.

(γ) Η Εταιρεία εξετάζει όλα τα παράπονα που λαμβάνονται από τους Ιδιοκτήτες και παρέχει τις σχετικές πληροφορίες, εντός 15 (δεκαπέντε) Ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου.

Τελευταία ενημέρωση: 10/08/2023