Πολιτική Ποιότητας

Υγεία και Ασφάλεια

Η Kition Ocean Marina δεσμεύεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τηρώντας με συνέπεια τα υψηλότερα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας και Ασφάλειας.

Όσον αφορά την ασφάλεια και την ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συμβιβασμού. Επίσης, επενδύουμε συνεχώς στη βελτιστοποίηση συστημάτων και διαδικασιών ασφάλειας και ασφάλειας.

Η Εταιρεία συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές και συμμορφώνεται πλήρως με την τοπική νομοθεσία Υγείας & Ασφάλειας, Προστασίας και Περιβάλλοντος και τις συμβατικές απαιτήσεις της.

Η ανώτατη διοίκηση δεσμεύεται πλήρως να διατηρεί σε όλη την Εταιρεία ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο βασίζεται στις απαιτήσεις των πελατών μας και στα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000 & ISO 45001

Παρέχεται μια ασφαλής, ασφαλής, υγιής και περιβαλλοντικά ορθή εγκατάσταση για τους πελάτες, τους επισκέπτες, τους υπαλλήλους και τους εργολάβους μας που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις ενέργειές μας. Μια Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας έχει συσταθεί για να ενθαρρύνει περαιτέρω τη διαβούλευση με το προσωπικό μας.

Είμαστε εργοδότης ίσων ευκαιριών και υποστηρίζουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των εργαζομένων μας, των συμβαλλόμενων μερών με τα οποία συνεργαζόμαστε και της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Η εφαρμογή των παραπάνω διεθνών προτύπων αποτελεί στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου και αποτελεί ευθύνη κάθε μέλους του προσωπικού να τηρεί αυτή την πολιτική.

Η Μαρίνα Λάρνακας παρέχει 24ωρη υπηρεσία ασφαλείας με συνεχείς περιπολίες. Η είσοδος και η έξοδος φυλάσσονται από φύλακες. Η Μαρίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην πυρόσβεση με σύστημα πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Πυροσβεστικοί κρουνοί, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα και πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης βρίσκονται κατά μήκος των προβλητών και σε όλους τους χώρους. Το ειδικό σκάφος πολλαπλών χρήσεων μας για την πυρόσβεση από τη θάλασσα είναι στελεχωμένο με εφημερία 24 ώρες το 24ωρο.

Εξοπλισμός για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής όπως σωσίβια και σκάλες κατανέμονται κατάλληλα σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανονισμούς ασφαλείας των τουριστικών λιμανιών.

Κοινοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για τη Διασφάλιση Ποιότητας, την Προστασία του Περιβάλλοντος, την Ασφάλεια και την Υγεία και Ασφάλεια στους πελάτες, τους εργαζόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι τίθενται και συζητούνται στις συνεδριάσεις της Διοίκησης για όλες τις πτυχές και τους τομείς λειτουργίας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης.

Η Ανώτερη Διοίκηση δεσμεύεται να επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων, σε νέες τεχνολογίες και εργαλεία και σε σύγχρονες μεθόδους και συστήματα και να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της.

Το πλαίσιο διαχείρισης ασφάλειας που έχει δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας στοχεύει στην προστασία των διακεκριμένων πελατών και των ντόπιων επισκεπτών που απολαμβάνουν το φιλόξενο περιβάλλον και τις υπηρεσίες της ομάδας της Μαρίνας. Οι κατάλληλα σχεδιασμένες διαδικασίες, συμβατές με τα διεθνή πρότυπα του κλάδου της Φιλοξενίας, συνοδευόμενες από υπερσύγχρονα συστήματα διακριτικής παρακολούθησης, παρέχουν βεβαιότητα στους χρήστες της Μαρίνας για την επίσκεψη σε ασφαλή εγκατάσταση, επιτρέποντάς τους να απολαύσουν τη διαμονή τους. Στόχος του πιστοποιημένου προσωπικού ασφαλείας είναι να υποδέχεται και να εξυπηρετεί τους χρήστες σε συνδυασμό με την πλήρη προστασία τους.